1. Általános jogi közlemény

A jelen adatkezelési tájékoztató Atlétika TV (mint Adatkezelő) által szolgáltatott www.atletika.tv (továbbiakban: weboldal) által biztosított kapcsolatfelvétel során aszemélyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Azon személyek adatait kezeljük, akiknek személyes adatai hozzájárulás alapján kerültek kezelésünkbe.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait hozzájárulás jogalapon tároljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit az alábbi elérhetőségeinken jelezheti felénk.

2. Az adatkezelő megnevezése

Neve:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Székhelye és postacíme:
E-mail címe:

3. Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által biztosított kapcsolatfelvétel során végbemenő adatkezelés hozzájárulás jogalapon valósul meg.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezeléshez hozzájárulás szükséges.

4. Adatkezelés célja

5. Személyes adatok köre

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő által nyújtott kapcsolatfelvétel biztosítása kapcsán kezelt személyes adatokat, mi mint megjelölt adatkezelők kezeljük, továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

1. Adatkezelő szerver szolgáltatója

Adatkezelő a weboldal napi üzemeltetéshez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a szerver működtetést, rendszergazda- és tárhely-szolgáltatást biztosítja.

A szerver szolgáltatásokat végző szervezt megnevezése:

Cégnév:
Székhely:

E-mail cím:
Honlap:

GDPR nyilatkozat:

7. Adatkezelés időtartama

Az ilyen körben kezelt személyes adatokat a polgári jogi elévülési időn belül, azaz 5 évig őrizzük.

8. Adatok tárolása

 

9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

  1. az adatkezelés céljai;
  2. az érintett személyes adatok kategóriái;
  3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.